Projekty EÚ

Erasmus 2019

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby mohla vďaka finančnej podpore od Európskej Únie, programu Erasmus+, realizovať svoj projekt s názvom WebDesign. Komisia vybrala osem žiakov grafického dizajnu, ktorí sa zúčastnili zahraničnej stáže v Estónsku a Lotyšsku. Ich cieľom bolo získanie vedomostí a zručností v oblasti navrhovania web dizajnu.

Základné informácie:

Názov projektu:

WebDesign
Partnerské školy:

Nacionala Makslu vidusskola, Riga, Lotyšsko
web školy: http://www.jrskola.lv/
a
škola Kuressaare Ametikool, Kuressaare, Estónsko
web školy: https://www.ametikool.ee/en

Termíny stáží:

Riga: 20.11. – 8.12.2019

Kuressaare: 16.11.-3.12.2019

Účastníci stáže:

Riga: Daria Petríková, Elizabeth Bugyiová, Veronika Perinová, Nina Rebecca Vitalošová

Kuressaare: Emma Prebreza, Nikolas Urban, Emma Farkasová , Marián Šimek

Nina Fialová Rebecca Cepková Annamária Jelínková Barbora Drobná

Sprevádzajúca učiteľka: Mgr. Katarína Lazárová
Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Korenková

Popis projektu

Naša škola pracuje na posilnení odvetvia tvorby webových stránok v rámci odboru grafický dizajn. Posilňuje ho v rámci vyučovania, má však záujem zvýšiť kompetencie svojich študentov v tejto oblasti aj pomocou mobilitného projektu. Vyslali sme osem študentov do partnerských škôly umeleckého zamerania na odbornú stáž, na ktorej sa naučili vytvoriť výtvarne, technicky i marketingovo kvalitný web dizajn. Na stáž nastúpili so zadaním vytvoriť web dizajn jednej hlavnej stránky a 5 podstránok. Partnerské školy učia web dizajn dlhodobo a majú s ich výučbou bohaté metodické i didaktické skúsenosti. Ich skúsenosti chceme využiť pri získaní kompetencií našich študentov.
Žiaci získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti o vytváraní web dizajnu v príslušnom programe. Ich prácu na konci ich stáže hodnotili pedagógovia partnerskej školy vyplnením hodnotiaceho formulára. Výsledky boli prenesené do národnej klasifikácie a známka zapísaná do predmetu tvorba web stránok. Žiaci si zároveň zvýšili jazykové kompetencie v angličtine a získali skúsenosti v činnosti v medzinárodnom kolektíve.
Vo výberovom konaní sme vybrali 8 vnútorne motivovaných študentov grafického dizajnu s dobrým prospechom.

Priebeh stáže

Účastníčky mobility pracovali na zadaní, ktoré dostali v škole pred nástupom na stáž. Ich tútorom, ktorý mal na starosti získavanie vedomostí a zručností v oblasti web dizajnu, bol odborný pedagóg grafického dizajnu – v Rige pán Edgar Graševs a v Kuressaare pán Oliver Maaker.
Na začiatku získali informácie o aktuálnych trendoch a naučili sa ovládať príslušný počítačový softvér. Cieľom bolo vytvoriť dizajnovo modernú, nápaditú, prehľadnú, harmonickú webovú stránku, na ktorej všetky jej prvky budú ladiť (farba, tvary tlačidiel, druh písma, veľkosť bannerov) a štýl stránky udržia pri celom procese tvorby webovej stránky.
Hlavná stránka a podstránky museli vzájomne korešpondovať. Žiaci sa naučili využívať vhodné vizuálne prvky: obrázky či videá, ktoré sú prirodzenou a nutnou súčasťou webovej stránky. Vybrali správne obrázky a vhodne ich zostrihali. Usporiadali a zladili ich tak, aby bola stránka prehľadná a zrozumiteľná. Využívali kompozičné zákonitosti v delení plochy obrazovky. Vytvorili vizuálne príjemné, oku lahodiace harmonické proporcie, ktoré zvyšujú atraktivitu webovej stránky. Oboznámili sa so zákonitosťami ergonómie a aplikovali používateľskú intuitívnosť ovládania: vytvorili webové prostredie jednoduché na používanie. Používateľ sa má na stránke vedieť ľahko, pohodlne a rýchlo orientovať a nájsť potrebné informácie. Efektívne využívali vizuálnu hierarchiu, ktorá využíva podvedomé vnímanie používateľa. Dôležité položky majú byť umiestnené hore, aby boli dobre viditeľné a dostupné. Na používateľa pôsobí tvar, farba, kontrast jednotlivých prvkov a žiaci ich použili tak, aby splnili ciele odkazu stránky (obchodné alebo informačné).

Vzdelávacie výstupy

Zhodnotenie vzdelávacích výstupov

Stážistky hodnotili ich tútori, v Rige pán Edgar Graševs a v Kuressaare pán Oliver Maaker podľa hodnotiaceho formulára, ktorý bol súčasťou projektu. Hodnotili sa v ňom jednotlivé kompetencie a čiastkové vzdelávacie výstupy podľa vopred stanovených kritérií.

Hodnotenie interného odborného pedagóga, Mgr. art. Štefana Kuboviča:

Študenti odboru Grafický dizajn vytvárali vizuál a základnú štruktúru klasickej internetovej webovej stránky v grafickom prevedení. Celkový počet strán bol stanovený na 1 hlavnú stránku + 5 podstránok. Doménu stránky si stanovil každý študent individuálne.

Navrhovanie začalo wireframom. Prvky obsahu, spôsob ich rozmiestnenia, štruktúru informácií na jednotlivých podstránkach webu, si každý študent riešil skicovaním. Tým sa snažili už v úvode práce zaistiť si jasne definované ciele a plnenia očakávaného účelu webu. Po úvodných rozkresbách wireframov pristúpili ku grafickému realizovaniu jednoduchých, jednostupňovitých základných štruktúr v softvérovom programme Adobe Illustrator, na počítačoch Apple.

Začiatok tvorila úvodná – hlavná stránka. Štruktúru prezentovali prostredníctvom menu. Menu realizovali horizontálne, alebo vertikálne, vždy v závislosti od vystavaného wireframu. Obsahom položky menu boli sekcie ako – o mne, profesné znalosti, galéria obrázkov, aktuality, novinky, hobby, kontakty…

V menu boli vhodne spracované i textové podklady, ktoré sú veľmi dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou webu. Texty boli zrozumiteľné, dostatočne informatívne obsahovali vyhľadávané kľúčové slová. I s touto situáciou sa študenti zhostili v najlepšej možnej miere.

V záverečnej časti spracovávania danej témy prišiel na rad prototyp webu v softvérovom programe Adobe XD a následná responzivita s testovaním interakcií na mobilnom zariadení. Niektorí zo študentov si na záver svojej práce urobili videoprezentáciu v softvéri After Effects.

Výsledné práce ukázali originálne a individuálne prístupy k spracovaniu webových stránok u všetkých študentov bez rozdielu ročníkov. Všetci spoznali nové profesijné postupy v tvorbe webu. Projekt Erasmus+ preto splnil ciele i očakávania vo forme aj obsahu odovzdaných prác.

Prípravná fáza

Prihláška na výberové konanie Webdesign
Výsledky výberového konania Webdesign
Zmluva 1.časť
Zmluva 2.časť