O škole


Myšlienka založiť školu animovanej tvorby mi napadla na Vianoce 1993. Fascinovala ma skutočnosť, že použitím počítačovej animácie v trojrozmerných programoch sa predstava stáva realitou, že v budúcnosti to už nebude záležitosť len umenia, ale stane sa to súčasťou každej ľudskej činnosti – medicíny, biológie, genetiky, letectva, astronómie, archeológie, kriminalistiky, architektúry… Vtedy ma okolie nebralo vážne, vedelo sa o problémoch animovaného filmu (rozpad Filmových ateliérov Koliba) a založiť takúto školu znamenalo v prvom rade vytvoriť nový obsah, nový študijný odbor, čo sa vtedy zdalo nemožným. Dovtedy boli na Slovensku školy len čisto klasického výtvarného smeru. Vedela som, že tie po čase nemôžu mať uplatnenie, pretože technický vývoj ide dopredu nesmiernou rýchlosťou. Uvedomila som si, že školu vyhovujúcu mojej predstave musím vybudovať od základov sama, iba vlastnými silami. Odjakživa ma fascinoval pohyb ľudského tela v ploche a priestore, túžila som vytvoriť školu hrou, bola som plná optimizmu a nadšenia pri myšlienke spojenia klasickej a počítačovej animácie, spojenia výtvarného a technického do jedného celku, vytvorenia vnútornej harmónie techniky a umenia. Preto som spojila hravú klasickú animáciu s počítačovou animáciou a tvorbou multimediálnych programov, neskôr pribudol grafický dizajn, fotografický dizajn a odevný dizajn. V januári 1997 som organizovala prvé kurzy klasickej a počítačovej animácie pod názvom UAT – nový vzdelávací program – Univerzita animovanej tvorby, schválené MŠ SR pod č. 1120, ktoré som realizovala na Katedre dizajnu Fakulty architektúry STU a vo firme INTERLINE.
Toto päťročné obdobie sa mi zdalo veľmi zdĺhavé, ale s odstupom času som zistila, že to malo pre mňa nesmierny význam. Získala som mnoho priateľov a odborníkov v animovanej tvorbe, ktorí neskôr začali vyučovať v mojej vytúženej škole. Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby bola schválená a zaradená do siete stredných odborných škôl MŠ SR dňa 17. 1. 2001 pod poradovým číslom 4402/2000-45. V školskom roku 2001/2002 sa prvýkrát na Slovensku otvára denné 4-ročné štúdium v novom odbore animovaná tvorba, neskôr pribúdajú ďalšie študijné odbory – grafický dizajn, fotografický dizajn, odevný dizajn, obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih a 2-ročné pomaturitné štúdium v uvedených študijných odboroch. Škola každoročne organizuje jedinečný Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST, Medzinárodnú súťaž grafického dizajnu stredných škôl – UAT Graphic, Medzinárodnú súťaž fotografického dizajnu stredných škôl – UAT Photo, Medzinárodnú súťaž odevného dizajnu stredných škôl – UAT Fashion a Medzinárodný festival filmov stredných škôl – UAT Film venované špeciálne žiakom stredných škôl. Prezentácia prác na uvedených súťažiach slúži študentom ako konfrontácia nevyhnutná pre ich tvorbu a rozvoj. Snahou festivalu je aj prispieť k oživeniu tradície kvalitnej animovanej tvorby, ktorá už na Slovensku bola. V roku 2014 bola založená Akadémia filmovej tvorby a multimédií pre vzdelávanie dospelých. Študenti po ukončení školy sú pripravení pracovať v slovenských a zahraničných firmách a iných médiách. Tí najlepší pokračujú v štúdiu na vysokých školách – Vysoká škola muzických umení (odbor animovaná tvorba, kameramanská tvorba a fotografi a, strihová skladba, bábkarská tvorba – scénografia…), Vysoká škola výtvarných umení (odbor grafika a iné médiá, fotografia a nové médiá, grafický dizajn, priemyselný dizajn, intermédiá a multimédiá…), Fakulta architektúry STU (odbor dizajn výrobkov), pedagogické fakulty, fakulty masmediálnej komunikácie (Trnava, Nitra), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu…), Fakulta elektroniky a informatiky STU (Katedra informatiky) a na vysokých školách podobného zamerania v zahraničí (napríklad: Praha, Zlín, Brno, Ostrava).

HISTÓRIA VZNIKU AFTAM

O zriadenie Vysokej školy filmovej tvorby a multimédií (VŠFTaM) sme sa usilovali 5 rokov (2008 – 2013). Počas tohto dlhoročného boja sme zaznamenali v roku 2011 úspech v podobe odsúhlasenia jedného zo študijných programov Animovaná tvorba a multimédiá (2.2.5. ŠO Filmové umenie a multimédiá) Akreditačnou komisiou a ministrom školstva Eugenom Jurzycom, kde chýbal už len súhlas Vlády SR a zdalo sa, že už nič nebráni predsedníčke vlády Ivete Radičovej podpísať štátny súhlas, nečakane boli všetky dokumenty, týkajúce sa VŠFTaM, stiahnuté dňa 22.2.2012 z programu rokovania vlády aj z internetu na príkaz prezidentskej kancelárie. V máji 2012 nový pán minister školstva Dušan Čaplovič zrušil rozhodnutie predchádzajúceho ministra školstva a následne Vláda SR neudelila štátny súhlas. Neskôr z osobného rozhovoru v decembri 2012 na slávnostnom stretnutí riaditeľov škôl s ministrom Čaplovičom vyplynulo, že bol na neho vyvíjaný veľký tlak, aby VŠFTaM nepovolil. Navrhol nám podať novú žiadosť. Tentoraz Akreditačná komisia na naše prekvapenie, znovu posudzovala obidva študijné programy Animovaná tvorba a multimédiá a Grafický dizajn s negatívnym stanoviskom (viď.príloha). Aj keď máme zato, že rozhodnutia Akreditačnej komisie o študijných programoch sú bez časového obmedzenia. Ukončenie celého procesu schvaľovania VŠFTaM prišlo listom dňa 9.4.2014, v ktorom nám predseda vlády Róbert Fico oznámil neudelenie štátneho súhlasu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti sme sa rozhodli založiť nový vzdelávací program pod názvom AKADÉMIA FILMOVEJ TVORBY A MULTIMÉDIÍ (AFTaM) pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitné vzdelanie výtvarnotechnického typu. AFTaM je nový neakreditovaný a certifikovaný vzdelávací program, ktorý nenahrádza bakalárske štúdium, nekončí akademickým titulom, ale ponúka nenahraditeľné, potrebné odborné vedomosti a znalosti pre odbornú prácu vo firmách, napr. tvorbu v aktuálnych softvérových produktoch.

Samotný vzdelávací systém Slovenska neumožňuje získať plnohodnotné softvérové znalosti, na čo poukazujú nielen firmy, ale aj odborné školy, ktoré pri hľadaní kvalifikovaných pedagógov majú problém získať takých, ktorí sú zároveň kvalifikovaní v pedagogickej, umeleckej a softvérovej oblasti. V súčasnosti nie je k dispozícii na Slovensku žiadny program, aj v rámci rozvoja informatizácie spoločnosti (programy, ktoré sú podporované EÚ), ktorý by v sebe zahŕňal a hlavne rešpektoval svetové trendy animovanej tvorby, grafického dizajnu, fotografie, multimediálnej tvorby, technické prostriedky pre širšie uplatnenie v praxi doma aj v zahraničí.

AFTaM je nositeľom nového pohľadu na kvalitu výtvarnotechnického vzdelania v postavení časových pomerov klasického výtvarného a softvérového vzdelania, ako je 3DS MAX, FLASH, Motion Capture, In DESIGN a iné, ktoré je originálnym a jedinečným spôsobom zapracované do celého štúdia. Ide o tvorivé prepojenie výtvarného potenciálu s multimediálnymi technológiami, kde sa študenti učia pretransformovať svoje myšlienky do kultúrnej grafickej podoby. Takto postavený vzdelávací program sa môže realizovať len vďaka kvalitným pedagógom a nadštandardnému materiálnotechnickému vybaveniu, ktoré predurčujú široké uplatnenie v praxi, čím sa pokryjú reálne potreby na trhu práce v oblasti filmu, reklamy, televízie, webdizajnu, vzdelávania, atď.

Kvalitu vzdelania AFTaM podmieňujú najmä:

dobré spracovanie vzdelávacieho programu
kvalitní pedagógovia a odborníci z praxe
priama tvorba v animačných a grafických softvérových produktoch
špičkové materiálnotechnické vybavenie
aktuálny upgrade softvér a hardvér
unikátna technológia Motion Capture
AFTaM ponúka štúdium v 7 ateliéroch:

Ateliér výtvarnej tvorby
Ateliér klasickej animácie
Ateliér 3D animácie a Motion Capture
Ateliér grafického dizajnu
Ateliér fotografického dizajnu
Ateliér odevného dizajnu
Ateliér dokumentárneho filmu
Našou snahou je umožniť absolventom v čo najširšej miere zapojiť sa do pracovného procesu a maximalizovať tak možnosti uplatnenia v zamestnaní. Po skončení štúdia sú absolventi schopní riešiť praktické animačné, graficko-výtvarné úlohy v oblasti filmového, reklamného a dizajnérskeho priemyslu, t.z. vo filmových, grafických, reklamných štúdiách, v mediálnych agentúrach, v televízií, v divadle, v oblasti vzdelávania (tvorba multimediálnych prezentácií, učebníc, programov…), výstavníctve, architektúre a všade tam, kde je potrebná znalosť plošných a priestorových scén a ich oživenie, filmových efektov, animačných a grafických postupov a aplikácií.

 

Viera Zavarčíková, zriaďovateľka a GR
SŠUP animovanej tvorby a Akadémie filmovej tvorby a multimédií