Zelená škola

slider-nanasuskolu
Medzinárodný program

 

Kolégium Zelenej školy SŠUP animovanej tvorby
Riadiaci pracovník: Mgr. Viera Zavarčíková
Koordinátori: Mgr. Vladimíra Nociarová, Mgr. Ján Mózer
Externá spolupráca: Michaela Krupová, BOMI services s.r.o

 

Žiaci:

Prieložný Aurel Félix, Dzadík Oliver, Magáth Michal, Meszárosová Viviana, Škokorová Petra, Kornetová Kornélia, Labudíková Karolína

Kiššová Laura, Omasta Natali, Bugárová Julia, Juríková Romana, Rošková Lucia, Hanzelová Terézia, Kollár Hugo, Slivka Šimon, Ivanková Martina, Ozogányová Ines, Jánošíková Emma. Slapansky Nikita

Valentová Veronika, Gulašiová Rebeka, Čermáková Dominika

Szabová Vanesa, Vitalošová Nina Rebecca, Bugyiová Elizabeth, Janotka Riley

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby je zapojená do certifikačno-vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA

 

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete, do ktorého je zapojených cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Z tohto počtu je na Slovensku registrovaných 278 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a ako najväčší environmentálny program na svete získal uznanie aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Jeho medzinárodným koordinátorom je nezisková organizácia FEE (Foundation for Environmental Education). Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo zvýšiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sveta, napr. v Českej republike nesie tento program názov Ekoškola. Naša škola je nositeľom vlajky Zelenej školy už ôsmy školský rok a medzinárodný certifikát Zelenej školy získala trikrát. Prvý raz za úspešné absolvovanie 2-ročného cyklu s témou ODPAD, druhý raz s témou VODA, tretí raz tematikou ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY, štvrtý raz s témou ODPAD. Od školského roka 2019/2020 realizujeme projekt Zelenej školy na tému VODA.

Info o programe Zelená škola: www.zelenaskola.skwww.facebook.com/zelena.skola
Info: www.zelenaskola.sk, www.facebook.com/zelena.skola

Škola postupuje podľa programu – METODIKA 7 KROKOV:

  1. Kolégium Zelenej školy – akčná skupina a organizačný garant programu na škole;
  2. Environmentálny audit – analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre systematické plánovanie (viď Environmentálny akčný plán);
  3. Environmentálny akčný plán (EAP) – dlhodobejšia vízia školy v environmentálnej oblasti, rozpracovaná na čiastkové ciele a konkrétne aktivity;
  4. Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu – priebežné monitorovanie priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP;
  5. Pro-environmentálna výučba – environmentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a v Školskom vzdelávacom programe;
  6. Informovanie a spolupráca – presah pro-environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia;
  7. Eko-kódex – žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy

Školy, ktoré sa opakovane zapájajú do programu, si s každým novým certifikačným obdobím vyberú novú prioritnú tému (ponuka prioritných tém na výber: ODPAD, VODA, ENERGIA, DOPRAVA A OVZDUŠIE, ZELENÉ ÚRADOVANIE A OBSTARÁVANIE, ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY). Realizácia programu Zelená škola v konkrétnej škole je tak v každom certifikačnom období zameraná iným smerom, práce na programe sa neopakujú a činnosť získava na rozmanitosti a pestrosti.

AKTIVITY ZELENEJ ŠKOLY:

 

BURZA NEPOTREBNÝCH VECÍ
Dňa 20. februára 2020 bol Svetový deň sociálnej spravodlivosti.
Na prízemí našej školy sa pri tejto príležitosti, ako aj každý rok, uskutočnila ďalšia z našich búrz nepotrebných vecí, kde študenti aj pedagógovia prinesú z domu veci, ktoré nenosia a nepoužívajú a pravdepodobne by ich zahodili do odpadu. Každý si môže zakúpiť to, čo ho zaujme za symbolickú cenu 0,50 eur a okrem toho pomáha prírode. Nepredané veci sú následne podarované ľuďom, ktorí ich potrebujú.
Čítaj viac

 

PREDVIANOČNÉ ČAJOVÉ POSEDENIE
Kolégium Zelenej školy každoročne usporadúva pred odchodom na vianočné prázdniny príjemné čajové posedenie pre všetkých žiakov a učiteľov. V rámci ekológie si žiaci nosia vlastné šálky. Aj tento rok sa okrem čaju podávali sladké dobroty.
Čítaj viac

 

ČISTENIE CHORVÁTSKEHO RAMENA
Aj tento rok sme boli s našimi študentmi v októbri v rámci Zelenej školy vyčistiť CHORVÁTSKE RAMENO v Petržalke v blízkosti našej školy.
Čítaj viac

 

VENČENIE PSOV V ÚTULKU
Členovia kolégia a študenti prvého ročníka navštívili v októbri útulok Sloboda zvierat na Poliankach v Bratislave. Okrem toho, naša pani generálna riaditeľka darovala útulku množstvo granuliek a iného krmiva. Ďakujeme!
Čítaj viac

 

Výstava ODPAD / DOPAD
V apríli 2019 sa v Michalskom dvore uskutočnila výstava Farebný sen, kde sa prezentovali diela žiakov, nielen vo vzťahu k farebnosti, ale aj ekológii a problematiky životného prostredia.
Čítaj viac
Farebný sen
V apríli 2019 sa v Michalskom dvore uskutočnila výstava Farebný sen, kde sa prezentovali diela žiakov, nielen vo vzťahu k farebnosti, ale aj ekológii a problematiky životného prostredia.
Čítaj viac
Ekokódex
Žiačka 3.A triedy Ema Kraščeničová vytvorila pod vedením Ing. Štefana Kováčika ekokódex certifikačného obdobia ODPAD. Je to 3D model zvieraťa, ktoré sa mení na obraz prostredia, v ktorom sa nachádza. Konkrétne je to medveď, ktorý je vystavený znečisťovaniu a výrubu slovenských lesov.
Čítaj viacDarovanie vecí z burzy nepotrebných vecí
Aj tento rok sme darovali zostatkové veci z burzy nepotrebných vecí pre Stredisko sociálnych služieb v Petržalke.
Čítaj viac

 

Predvianočné čajové posedenie
Každoročne Kolégium Zelenej školy usporadúva pred odchodom na vianočné prázdniny čajové posedenie pre všetkých žiakov. V rámci ekológie si žiaci nosia vlastné šálky. Aj tento rok sa okrem čaju podávali sladké dobroty.
Čítaj viac

 

Čistenie Chorvátskeho ramena

AJ TENTO ROK SA PODARILO ZELENEJ ŠKOLE SSUŠAT VYČISTIŤ CHORVÁTSKE RAMENO. Ďakujeme Erike Gerbócovej, pedagógom a všetkým študentom…
Čítaj viac

Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO

07.10.2018 sa konal Deň sponzorstva v bratislavskej ZOO. Príhovor pani riaditeľky ZOO sa konal pri výbehu medveďa hnedého, ktorý po vlkoch sa stal predmetom nového projektu na nový výbeh. Mali sme možnosť viesť aj diskusiu ohľadom sponzorstva našej školy a aktivitách na zlepšenie situácie zvierat v ZOO, ktoré u nás rozvíjame u študentov v rámci enviromentálnej výchovy. SSUŠAT zastupovala naša predsedníčka Zelenej školy, Mgr. Erika Gerbócová, s manželom.
Čítaj viac

Naši študenti na Ekotopfilm

Našu školu reprezentovali na EKOTOPFILME študenti Jakub Bondor a Zuzana Karsayová (3A), ktorí v spolupráci s pánom Janáčim vytvorili videoklip o problematike odpadu. TENTO VIDEOKLIP OTVÁRAL PREMIETANIE JUNIOR EKOTOPFILM

Čistenie Chorvátskeho ramena

Naši študenti vrámci environmentálne vzdelávacieho programu Zelenej školy už opätovne robili poriadok, zbierali odpad pri Chorvátskom ramene v blízkosti našej školy.
Čítaj viac

Smetiari medzi nami

21.4.2018 sa v rámci Bratislavských mestských dní 2018 konalo na Tyršovom nábreží podujatie s názvom „Smetiari medzi nami“ . V rámci celodenných podujatí, ktoré sú zamerané na ekologickú likvidáciu odpadu sa odprezentovala aj naša škola, ktorá ukázala, akým spôsobom sa dokáže odpad premeniť na umelecké dielo.
Čítaj viac

Darovanie vecí z burzy nepotrebných vecí

Po našej burze nepotrebných vecí, ktorá sa konala na škole dňa 27.02. 2018, sme sa rozhodli, že veci, ktoré nám zostali darujeme ľuďom, ktorí to potrebujú. Darovanie prinieslo so sebou dva úžasné pocity – pomoc blížnemu a vedomie, že sme ušetrili našu planétu od ich skorého pobytu na preplnených skládkach. Darovania sa zúčastnili žiaci 2.A triedy spolu s Mgr. Erikou Gerbócovou a veci poputovali do Strediska sociálnych služieb v Petržalke.
Čítaj viac

Burza nepotrebných vecí

Dňa 20. februára 2018 bol Svetový deň sociálnej spravodlivosti
Na prízemí našej školy sa uskutočnila ďalšia z našich búrz nepotrebných vecí, ktorá umožňuje zakúpiť si rôzne veci za symbolickú cenu 0,50 eur a okrem toho pomáha prírode, nakoľko mnohé z tých vecí by ich pôvodný majiteľ zahodil pravdepodobne do odpadu.
Burza sa uskutočnila 27. februára 2018 na prízemí SSUŠAT.
Čítaj viac

Ekologická výstava Avion shopping park Bratislava

Dňa 22.02. 2018 sme v rámci Kolégia Zelenej školy absolvovali ekologickú výstavu v nákupnom centre Avion shopping park v Bratislave, ktorá bola zameraná na recykláciu a predchádzanie odpadu. Výstava bola veľkou inšpiráciou, nakoľko obsiahla v sebe všetky materiály a možnosti, ako s nimi ďalej nakladať. Pre širokú verejnosť usporiadatelia pripravili tzv. „Céčkomat“, ktorý za vhodenú plastovú fľašu vydal zábavku nášho detstva „céčka“. Celá akcia sa niesla vo veľmi príjemnom a zábavnom duchu a tešíme sa, keď podnety z nej uplatníme aj na našej škole.
Čítaj viac

Predvianočné čajové posedenie

Kolégium Zelenej školy sa aj v školskom roku 2017/2018 rozhodlo usporiadať predvianočné čajové posedenie, ktorého poslaním je nielen ochutnávka klasických, či sypaných čajov, ale aj umocnenie spolupatričnosti medzi študentmi našej školy. Vzťah k našej planéte bol umocnený najmä faktom, že si žiaci, pedagógovia a nepedagogický zamestnanci priniesli vlastné poháre, aby zabránili produkcii ďalšieho odpadu. Pre tých, ktorí si pohár zabudli boli k dispozícii plastové náhrady, ktoré po ukončení akcie boli zrecyklované. Ďakujeme všetkým zúčastneným za to, že vytvorili úžasnú atmosféru v predvianočný čas a taktiež všetkým, ktorí svojim dobrovoľným príspevkom podporili naše aktivity, aby sme sa takto mohli stretávať čo najviac.
Čítaj viac

Kontrola Zelenej školy

Dňa 12.5.2017 prebehlo záverečné hodnotenie dvojročného cyklu medzinárodného programu Zelená škola s prioritnou témou ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. Hlavná koordinátorka programu ZELENÁ ŠKOLA Bc. Miroslava Piláriková spolu s regionálnym koordinátorom Mgr. Františkom Halásom sa stretli s koordinátormi Zelenej školy SSUŠAT Mgr. Adelou Vrbovou, Mgr. Jánom Mózerom a študentmi – členmi kolégia SSUŠAT. Následne navštívili pani zriaďovateľku a riaditeľku Mgr. Vieru Zavarčíkovú, ktorá je riadiacim pracovníkom kolégia Zelenej školy, kde vyhodnotili prácu našej školy a zosumarizovali jej výsledky. Na konci júna 2017 príde našej škole rozhodnutie, či sme úspešne absolvovali aj tento dvojročný cyklus a obhájili si tak titul ZELENÁ ŠKOLA.
Čítaj viac

VERNISÁŽ VÝSTAVY FAREBNÁ PRÍRODA OČAMI ŠTUDENTOV SSUŠAT

Čítaj viac

ČISTENIE CHORVÁTSKEHO RAMENA

Naši Zelenoškoláci sa rozhodli, že Chorvátske rameno v blízkosti SSUŠAT vyčistia od odpadkov, aby nielen odbremenili Matku Prírodu, ale aby aj zútulnili toto pekné prostredie pre ľudí, ktorí každodenne prechádzajú okolo neho.
Čítaj viac

KŔMENIE VTÁKOV V AREÁLI ŠKOLY

Časť peňazí z burzy bola použitá na nákup krmiva pre vtáčiky, ktoré chodievajú študenti sypať do vlastnoručne vyrobených vtáčích búdok a kŕmidiel v areáli školy, aby mali vtáky z okolia školy prístup k potrave aj v zasneženom zimnom období.
Čítaj viac

PREDVIANOČNÁ BURZA

Dňa 2.12.2016 zrealizovali študenti z kolégia za pomoci koordinátorov Zelenej školy predvianočnú burzu. Predtým však vyzvali pedagógov a študentov školy, aby priniesli z domu zachovalé veci, ktoré už sami nepotrebujú, no iných ľudí ešte môžu potešiť.
Čítaj viac

ČAJOVÁ SEANSA

Študenti z kolégia Zelenej školy za pomoci koordinátorov sa rozhodli, že zasadia liečivé byliny, ktoré nasušia a v predvianočnom období zrealizujú čajovú seansu, na ktorej budú ponúkať ostatným študentom a zamestnancom školy čaje z liečivých bylín.
Čítaj viac

VÝROBA VTÁČÍCH BÚDOK

V mesiaci november vyrobili vlastnoručne študenti z prvého ročníka 3 krásne vtáčie búdky, ktoré potom rozvešajú v školskom areáli.
Čítaj viac

VENČENIE PSOV V ÚTULKU

Vo štvrtok 10.10. 2016 študenti 1.B, 3.B a členovia kolégia Zelenej školy navštívili útulok na Poliankach v Bratislave.
Čítaj viac

ADOPCIA ZVIERAT V BRATISLAVSKEJ ZOO

Naša škola si adoptovala v ZOO BRATISLAVA PONÍKA SHETLANSKÉHO, MAČKU DIVÚ A VLKA EURÓPSKEHO.
Čítaj viac

STRETNUTIE S JANE GOODALL

Dňa 17.05. 2016 sa študenti SSUŠAT zúčastnili Junior festivalu, na ktorom sa stretli so vzácnym hosťom Dr. Jane Goodall, Ph.D.. Pani Dr. Jane Goodall je primátologička, ktorá celý život zasvätila osvete a šíreniu posolstva ochrany životného prostredia.
Čítaj viac

ZO ŽIVOTA ZELENEJ ŠKOLY

Dňa 14. apríla 2016 mali štyria fotografi našej školy česť zúčastniť sa kultúrneho programu „Zo života Zelenej školy“, aby z jeho priebehu vytvorili profesionálne fotografie.
Čítaj viac

ZBER PAPIERA

SSUŠAT sa zapojila do projektu s názvom Úsmev pre strom, ktorý vyhlásila spoločnosť SHP Group (bývalý Harmasan). Keďže spoločnosť vyrába zo stromov hygienické potreby, rozhodla sa prostredníctvom škôl rozbehnúť projekt, v ktorom chce zachrániť stromy aspoň výsadbou ďalších stromčekov a zberom papiera.
Čítaj viac

DEŇ VODY NA SSUŠAT

Aj napriek tomu, že už máme tému VODA úspešne za sebou, dňa 22.marca 2016 si ako pyšný nositeľ titulu Zelená škola pripomenuli Deň vody a študentom sme ponúkal počas tohto dňa vodu z vodovodu ochutenú pomarančmi, citrónmi, zázvorom a mätou.

REGIONÁLNY SEMINÁR ZELENEJ ŠKOLY FOTILI ŠTUDENTI NAŠEJ ŠKOLY

Dňa 8.marca 2016 sa uskutočnil v priestoroch kaviarne Satori Stage regionálny seminár Zelenej školy, ktorého priebeh zdokumentovali na fotografiách aj naši ôsmi študenti FOTOGRAFICKÉHO DIZAJNU: Zdenko Buzma (I.B), Matej Kováč (I.B), Natália Sklářová (I.B), Miriam Pružincová (I.B), Alex Miartuš (II.B), Richard Aufricht (II.B), Tomáš Végh (II.B) a Barbara Páleníková (III.A).
Čítaj viac

ŠTUDENTI SADILI STROMY V AREÁLI ŠKOLY A V OKOLÍ ŠKOLY

Dňa 20.11.2015, v rámci témy ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY, zrealizovali študenti z kolégia, za pomoci záhradníka p. Gondára a koordinátorov Zelenej školy SSUŠAT, výsadbu osemnástich listnatých a ihličnatých stromčekov.
Čítaj viac

AKTIVITY NA TÉMU VODA:
KONTROLA ZELENÁ ŠKOLA

Dňa 14.5.2015 prebehlo záverečné hodnotenie dvojročného cyklu medzinárodného programu Zelená škola s prioritnou témou Voda.
Čítaj viac

REPORTÁŽ Z VERNISÁŽE VÝSTAVY NAŠEJ ŠKOLY V TV BRATISLAVA

V mesiaci máj 2015 odvysiela TV BRATISLAVA reportáž z vernisáže výstavy našej školy s názvom SPÝTAJ SA VODY. Samotná reportáž ukazuje nielen práce našich študentov vytvorené v rámci programu ZELENÁ ŠKOLA, ale podáva aj fakt, že im nie je ľahostajné životné prostredie. Zároveň môže pritiahnuť televíznych divákov aj na jej osobnú návštevu.

JARNÉ UPRATOVANIE V OKOLÍ ŠKOLY

V rámci výchovy a vzdelávania sa študenti každoročne zapájajú do zbierania odpadov v areáli školy, čím prispievajú ku skrášľovaniu a zveľaďovaniu prostredia, v ktorom trávia väčšinu času.
Čítaj viac

VYHODNOTENIE VÝSTUPNÉHO DOTAZNÍKA

Výstupného dotazníka sa zúčastnilo 101 respondentov, z toho 44 mužov, 57 žien, konkrétne 43 prvákov, 26 druhákov, 21 tretiakov a 11 zamestnancov.
Čítaj viac

VÝSTUPNÝ DOTAZNÍK O PITÍ VODY ZO ŠKOLSKÉHO VODOVODU

Koordinátori Zelenej školy SSUŠAT – Mgr. Adela Vrbová a Mgr. Ján Mózer upravili začiatkom mája 2015 pôvodný vstupný dotazník na výstupný dotazník, aby zistili, či sa zvýšilo pitie vody o 10 % percent, ako si to stanovili na začiatku 2- ročnéhu cyklu, ešte v roku 2013. Dotazník rozdali svojim kolegom a žiakom. Dotazník

VERNISÁŽ VÝSTAVY SPÝTAJ SA VODY

Dňa 29.4.2015 sa uskutočnila v CikCak Centre, v Petržalke, vernisáž výstavy SPÝTAJ SA VODY. Na výstave, ktorá potrvá do 22.5.2015 môžu návštevníci uvidieť fotografie, maľby, kresby a objekty, ktoré vytvorili študenti našej školy, na tému VODA, v rámci medzinárodného environmentálneho programu ZELENÁ ŠKOLA.
Čítaj viac

ZHOTOVENIE VIDEA K VERNISÁŽI VÝSTAVY

Na vernisáž výstavy SPÝTAJ SA VODY sme zhotovili krátke video, v ktorom sme predstavili fungovanie programu Zelená škola na našej škole. Video sme zároveň doplnili nielen o rôznorodé práce študentov na tému VODA, ale aj o video vytvorené počas Dňa Zeme, kedy sme všetci na škole pili počas celého dňa len limonády a čaje.
Čítaj viac

VIDEO ZO DŇA ZEME A ZELENÝCH ŠKÔL – ZÁVÄZOK PRE ZEM

21.4. 2015, deň pred DŇOM ZEME, sme si dali na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave ZÁVÄZOK PRE ZEM (ako aktivitu ku DŇU ZELENÝCH ŠKÔL) a natočili sme video, na ktorom študenti kolégia Zelenej školy SSUŠAT podávajú limonádu a čaj ostatným študentom do ich vlastnoručne omaľovaných pohárov.
Čítaj viac

DEŇ ZEME

Medzinárodný program – Zelená škola vyzval všetky školy, ktoré sú súčasťou tohto programu, aby sa počas týždňa 20.-26.4.2015 zapojili do aktivity Deň Zelených škôl a urobili počas jedného dňa záväzok pre Zem, keďže je 22.4.2015 DEŇ ZEME.
Čítaj viac

VODNÝ KARNEVAL

Dňa 26.2.2015 sa na našej škole uskutočnil VODNÝ KARNEVAL, ktorý usporiadali členovia kolégia Zelenej školy SSUŠAT za podpory pani zriaďovateľky Mgr. Viery Zavarčíkovej. Zúčastnili sa ho študenti našej školy v maskách, ktoré si vlastnoručne zhotovili na hodinách VYP.
Čítaj viac

PÍSANIE ESEJÍ O VODE

Počas februára, v rámci programu Zelená škola, písali žiaci prvého a druhého ročníka na predmete anglický jazyk eseje, z ktorých tie najlepšie tu pre Vás uverejňujeme.

PÍSANIE BÁSNÍ O VODE

Počas decembra, v rámci programu Zelená škola, písali žiaci prvého a druhého ročníka na predmete slovenský jazyk a literatúra básne, z ktorých tie najlepšie tu pre Vás uverejňujeme.

HLASOVANIE ZA NAJKRAJŠIU SELFIE-FOTKU S POHÁROM

Milí priatelia školy,
hlasujte za najkrajšiu selfie-fotografiu s vlastnoručne maľovaným pohárom.

HLASUJTE ZA NAKRAJŠÍ MAĽOVANÝ POHÁR

Milí priatelia školy,
prosíme Vás, hlasujte za najkrajší pohár. Podporíte tak žiakov našej školy, ktorí si vlastnoručne omaľovali svoj pohár v rámci programu Zelená škola, s prioritnou témou VODA.

FOTENIE POHÁROV

Na konci novembra koordinátori Zelenej školy spolu s pani učiteľkou vyučujúcou predmety v odbore FOTOGRAFICKÝ DIZAJN zrealizovali dvojhodinové stretnutie, na ktorom študenti fotografie odfotili maľované poháre žiakov. Fotografie budú následne zverejnené na stránke školy, na ktorej môžu všetci návštevníci hlasovať o najkrajšie maľovaný pohár.
Zároveň počas dvojhodinovky zrealizovali so žiakmi celej školy fotenie selfie-fotiek, ktoré budú taktiež zverejnené na stránke školy ako súťažné fotografie s možnosťou hlasovania výhercu.
Čítaj viac

MAĽOVANIE POHÁROV

V priebehu októbra dostal každý žiak našej školy sklený pohár, ktorý so mohol ľubovoľne omaľovať na predmetoch VÝTVARNÁ PRÍPRAVA, FIGURÁLNE KRESLENIE a MODELOVANIE.
Čítaj viac

ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV

Počas septembra využili žiaci z kolégia vyučovací predmet BIOLÓGIA na to, aby pod vedením koordinátorky Mgr. Adely Vrbovej zrealizovali rovesnícke vzdelávanie s cieľom prilákať nových študentov z tried 1.A a 1.B.
Čítaj viac

ZBER PODPISOV V STAROM MESTE

Zber podpisov na podporu našej petície sme zrealizovali prostredníctvom zverejnenia petičného hárku nielen na stránke školy, ale aj na ekologickej stránke (www.ekoforum.sk), ďalej oslovením rodičov našich študentov, ale aj oslovením samotných študentov nad 18 rokov a v neposlednom rade dobrovoľným podpisovaním petičného hárku na vrátnici a na sekretariáte pani generálnej riaditeľky.
Čítaj viac

DENNÍK PRAVDA – ČLÁNOK O NELEGÁLNEJ VÝSTAVBE NA JAROVSKOM RAMENE A O NAŠEJ PETÍCII

Dňa 2.7.2014 vyšiel v denníku PRAVDA článok o nelegálnej výstavbe na Jarovskom ramene, taktiež aj o našej petícii, ktorý si môžete prečítať na stránkach denníka Pravda.

PETÍCIA PROTI NELEGÁLNEJ VÝSTAVBE NA JAROVSKOM RAMENE

Naša škola, ako nositeľka titulu Zelená škola, sa rozhodla podať petíciu proti nelegálnej výstavbe na Jarovskom ramene, kde majitelia hausbótov zasahujú do biotopov a značne znečisťujú zásoby podzemných vôd. Pre podporu našej iniciatívy boli oslovení všetci naši pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, taktiež aj priatelia školy. Triedni učitelia zase oslovili rodičov a koordinátor Zelenej školy oslovil cez školský rozhlas aj študentov, ktorí už majú 18 rokov a viac. Tí, ktorí majú záujem, môžu petíciu podporiť na stránke www.uat.sk, kde je petícia aj v elektronickej podobe.
Čítaj viac

KAMPAŇ MODRÝ GOMBÍK 2014 (14. 5. 2014)

Dňa 14. 5. 2014 sa zapojili študenti z kolégia Zelenej školy SSUŠAT, ako dobrovoľníci, do kampane Modrý gombík 2014. Pod vedením koordinátorov zrealizovali zbierku najprv v našej škole a následne aj v jej okolí. Výťažok zo zbierky poputoval na realizáciu trojročného projektu, prostredníctvom, ktorého chce UNICEF docieliť, aby sa pitná voda stala základom života všetkých detí v Ugande.
Čítaj viac

EXKURZIA V LUŽNÝCH LESOCH (7.5.2014)

Dňa 7.5. 2014 sme využili ponuku z Inštitútu aplikovanej ekológie – DAPHNE a absolvovali sme so študentmi kolégia Zelenej školy SSUŠAT exkurziu na Sihoť, konkrétne do Bratislavských luhov.
Čítaj viac

SVETOVÝ DEŇ VODY NA NAŠEJ ŠKOLE (21.- 22.3. 2014)

Hoci tohtoročný Svetový deň vody vyšiel až na sobotu (22.3.2014), nám to nebránilo v tom, aby sme ho ako Zelená škola oslávili ešte deň predtým, teda v piatok (21.3.2014). Náš zámer osláviť Svetový deň vody podnietil navyše aj fakt, že naša škola práve prechádza ďalším dvojročným certifikačným obdobím programu ZELENÁ ŠKOLA a to s prioritnou témou – VODA.
Čítaj viac