slider-nanasuskolu

Prihláška

Vyššie odborné štúdium

Školský rok 2021/2022 otvárame 2.9.2022 !!!

V  zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava od školského roku 2022/2023 ponúka vyššie odborné štúdium bez talentových skúšok v nasledovných študijných odboroch:

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM 3-ročné denné štúdium:
8630 Q ANIMOVANÁ TVORBA
8636 Q FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA
8639 Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCII
8625Q FOTOGRAFIA
8610 Q ODEVNÝ DIZAJN 2-ročné špecializačné štúdium

Zápisné : 250 EUR / platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
Školné   : 180 EUR/mesiac

Záujemcovia o štúdium menovaných odborov sa môžu prihlásiť najneskôr do 31. 7. 2022.  Po predložení dokladov o ukončení maturitného štúdia, vypísaní prihlášky a splnení podmienok vyplývajúcich so zmluvy, sa stávajú žiakmi našej školy.Vyššie odborné štúdium na školách umeleckého priemyslu žiaci ukončujú absolventskou skúškou. Dokladom o nadobudnutom vyššom odbornom vzdelaní je vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom a právo používať titul diplomovaný špecialista so skratkou DiS, ktoré sa uvádza za priezviskom.Špecializačné štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou a právom používať titul diplomovaný špecialista umenia so skratkou DiS.art, ktoré sa uvádza za priezviskom.V škole umeleckého priemyslu študuje žiak len odborné predmety a umeleckú prax.Škola ponúka možnosť študovať denné štvorročné pomaturitné štúdium, v ktorom môže riaditeľ školy preradiť nadaného žiaka do vyššieho ročníka na základe komisionálnych skúšok. Žiak absolvuje štúdium formou maturitnej skúšky.

Pre výuku uvedených piatich študijných odborov, máme v škole zabezpečené nadštandardné bezkonkurenčné podmienky.

  • dobre spracované vzdelávacie študijné programy
  • kvalitných pedagógov a odborníkov z praxe
  • tvorba v aktuálnych animačných a grafických SW a HW produktoch
  • špičkové materiálno-technické vybavenie s unikátnou technológiou Motion Capture – 3D produktov

Škola je nositeľom nového pohľadu na kvalitu výtvarno-technického vzdelania v postavení časových pomerov klasického výtvarného a softvérového vzdelania, ako je 3dsMAX, MOTION CAPTURE + face Motion Capture (program mimiky tváre), Autodesk, Toon Boom, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Microsoft Office, Adobe Premiere, Adobe AfterEfect, CTP, Moho…, ktoré sa každoročne aktualizujú. Ide nám o tvorivé prepojenie výtvarného potenciálu s multimediálnymi technológiami, kde sa študenti učia pretransformovať svoje myšlienky do kultivovanej mediálnej podoby, čím sa pokryjú reálne potreby na trhu práce v oblasti filmu, reklamy, televízie, web dizajnu, vzdelávania, nových multimediálnych učebníc...

Ubytovanie:
Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže – SOŠ technická (Vranovská 2, Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú žiaci priamo na príslušný domov mládeže.