Pedagógovia

Pedagogický zbor SŠUP animovanej tvorby

Mgr. Viera Zavarčíková
Zriaďovateľka a Generálna Riaditeľka školy SŠUP animovanej tvorby
Absolventka Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica, aprobácia slovenský jazyk a výtvarná výchova, s viac ako 30 ročnou pedagogickou, metodickou, riadiacou a výtvarnou praxou, pripravovala výtvarné návrhy pre firmu ERPO, bola vedúca grafickej komunikácie PR firmy Gratex International a.s. (1997-98), posledná výstava 12.12.2000 „Kráľovi pokoja a lásky“ v galérii Blumentál, zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby, Bratislava (17.1.2001), autorka študijného odboru ANIMOVANÁ TVORBA (r.2001) a GRAFICKÝ DIZAJN (r.2004), zakladateľka prvých multimediálnych učebníc na Slovensku – počítačová animácia, počítačová grafika a dejiny výtvarnej kultúry, zakladateľka študijného programu Univerzita animovanej tvorby (UAT) – kurzov klasickej a počítačovej animácie, schválené MŠ SR pod číslom 1120, ktoré sa realizovali prvýkrát na Slovensku od januára 1997, zakladateľka Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl ANIMOFEST (2006), Medzinárodnej súťaže grafického dizajnu stredných škôl UAT GRAPHIC (2010), Medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl UAT PHOTO (2011), Medzinárodnej súťaže odevného dizajnu stredných škôl UAT FASHION (2015) a Medzinárodnej súťaže filmovej tvorby stredných škôl UAT FILM (2016). Zakladateľka a riaditeľka Akadémie filmovej tvorby a multimédií, pre odborné vzdelávanie dospelých (2014).

Mgr. Ján Mózer
Riaditeľ SŠUP animovanej tvorby
Vyštudoval UPDS v Prešove, je členom SVVÚ – spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Venuje sa figurálnej maľbe vychádzajúcej z tradície kubizmu a futurizmu. Výstavná činnosť: SND, Univerzitná knižnica v Bratislave, Horehronské múzeum Brezno, Múzeum rodiny Warholovcov Medzilaborce, Šarišské múzeum Bardejov, v Portugalsku Barreiro, SNM Múzeum židovskej kultúry Bratislava, Elektráreň Tatranská galéria, Eisenstadt Rakúsko: Haus der Bewegung. V našej škole vyučuje predmet figurálne kreslenie.

Mgr. Ivana Korenková
Zástupkyňa riaditeľa
Absolventka odboru dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite a odbor ekonómia a manažment podniku na Vysokej škole manažmentu v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt v nemeckom meste Osnabrück. Hovorí plynulo nemecky a anglicky. Má skúsenosti v projektovom manažmente z komerčnej sféry. Na škole je koordinátorkou programu Erasmus+, vďaka ktorému sa naši žiaci môžu zúčastniť zahraničnej odbornej stáže na jednej z partnerských škôl. Vyučuje predmety ekonomika a dejiny výtvarnej kultúry a vo vyučovacom procese sa sústreďuje najmä na rozbor umeleckých diel.

Mgr. art. Daniela Schredlová
Výchovná poradkyňa, Zástupkyňa riaditeľa
Vyštudovala VŠVU Bratislava – odbor textilný dizajn. Prezentovala sa na kolektívnych výstavách v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou. Pedagogicky pôsobila na strednej škole a základnej umeleckej škole. Vykonávala činnosť arteterapie v dennom stacionári psychiatrickej NsP Ružinov a venovala sa deťom s postihom zraku, sluchu a s mentálnymi vývojovými postihmi. Popri pedagogickej činnosti sa venuje kresbe, maľbe, tkanej tapisérii a knižnej ilustrácii. Zároveň v našej škole pôsobí ako výchovná poradkyňa.

Mgr. art. Matúš Zajac
Fotograf, pedagóg, kurátor. Fotografiu študoval v Prahe na FAMU a v Bratislave na VŠVU. Vydal knihy Podoby viery ( 2011 ), OUT ( 2014 ), Anton Srholec – Bezdomovec z povolania ( s Pištom Vandalom, 2015 ). Bol niekoľkokrát ocenený Best of Photojournalism v editovaní / .týžďeň /, Czech Press Photo, Novinárska cena, Slovak Press Photo. Vyučuje fotografiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a vyučoval tiež na Katedre žurnalistiky na KU. Je odborným garantom portálu dofoto, spolupracuje s vydavateľstvami a magazínmi, ako aj reklamnými agentúrami. Spolupracoval ako kurátor s nadáciou Slovak Press Photo a ďalšími. Bol pri založení časopisu .týždeň, v ktorom pracoval ako editor a fotograf. Pracoval aj pre predsedov NR SR ako osobný fotograf. Svoju tvorbu vystavoval v USA, Číne, Nemecku, Luxembursku, Francúzku, Taliansku, Českej republike atď. Je jedným z najvýznamnejších dokumentárnych fotografov na Slovensku.

Ing. arch. Jaroslav Baran
Ing. arch. Jaroslav Baran bol dlhoročným členom tvorivých štábov v Štúdiu animovaných filmov Bratislava – Koliba a aj posledným riaditeľom tohto štúdia. Je prvým školiteľom animácie na Slovensku, usporiadal animačné workshopy nielen na Slovensku, ale aj v Portugalsku, Francúzsku a Japonsku. Je členom Grantovej komisie AF MK SR a AVF, komisie pre mediálnu výchovu MK SR a členom AWG ASSIFA. Spolupracoval na 4 vysokoškolských absolventských alebo bakalárskych filmoch a bol vedúcim cca. 150 detských filmov. Ako animátor, hlavný animátor alebo režisér sa podieľal na tvorbe 5 celovečerných animovaných filmov, napr. Marco Polo return to Xanadu (USA), ktorý bol v roku 2002 v širšom výbere nominovaný na Oscara, ďalej King Macius (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), Pravdivý príbeh Baróna Prášila,…132 animovaných filmov, televíznych seriálov – Rytier Malíček, Bruno a Benjamín, Mediálni špióni, Pán Toti, všeobecne známy Jurošík, Krasulienka (Luxemburg), Flitze (ZDF, Nemecko), Litle Penguin (King Roll, UK), Kuliočko (Ebyhome video, UK, Animax), Malý kráľ Matúš (Poľsko, Nemecko, Francúzsko), Wiesendetektive (Nemecko),… a desiatok reklám v domácej aj v zahraničnej produkcii. Režisér a výtvarník mimoriadne úspešného animovaného seriálu OVCE, ktorý získal 9 ocenení doma aj v zahraničí.

Ing. Karol Holubčík
Študoval na VŠMU Bratislava odbor animovaná tvorba. Pôsobil ako animátor a režisér v Slovenskej filmovej tvorbe Koliba. V roku 1996 získal cenu filmových novinárov. Ako režisér, výtvarník a animátor spolupracuje na tvorbe reklám: Coca-cola, Milka, Mainl, T-mobil, OMV… Spolupracuje so štúdiami v celej Európe: Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko…Pracoval ako charakter animátor na Tv sérii Mr. Bean, Kipper, Angelina Ballerina, Meg a Mog…Ako režisér a animátor vytvoril pre bavorskú televíziu 50 krátkych spotov. Spolupracoval na výrobe videoklipov a večerníčkových seriálov, z ktorých mnohé získali ocenenia: Zlín, cena IAFF New York… Venuje sa vlastnej, voľnej tvorbe a vedie štúdio animovaného filmu Griffel. Je garantom odboru animovaná tvorba a vyučuje predmet klasická animácia.

Mgr. art. Slavo Turanec
Mladý animátor, momentálne študujúci v poslednom ročníku magisterského stupňa na Filmovej a televíznej fakulte v Ateliéri animovanej tvorby VŠMU. Prvýkrát prenikol do tajov animácie vďaka nadstavbovému štúdiu na SSUŠ animovanej tvorby. Okrem učiteľských a školských povinností sa s obľubou venuje spolupráci s rôznymi slovenskými hudobníkmi prostredníctvom výroby animovaných klipov a hudobných vizualizácií. Pre svoje vlastné potešenie často pracuje aj na tvorbe komiksov a karikatúr. V našej škole je učiteľom dejín animovaného filmu a predmetu počítačová animácia a prax (Toon Boom Harmony).

Ing. Štefan Kováčik
Vyštudoval priemyselný dizajn nábytku na Technickej univerzite vo Zvolene, ale väčšinu svojho profesionálneho života pracoval s počítačovou grafikou. Má skúsenosti so širokým okruhom grafických programov pre rôzne špecializácie, hlavne v oblasti 3D grafiky. Okrem vizualizácií sa venuje 3D animáciám a motion graphics. Vyučuje program 3DS Max.

Mgr. Jana Šifrová
Absolvovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave v odbore slovenský jazyk a literatúra a biológia. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala vzdelávanie zamerané na modernizáciu vzdelávacieho procesu na strednej škole. Nadobudnuté a osvojené vedomosti zo školskej praxe doplnila kvalifikačným vzdelávaním, ktoré ukončila získaním I. a II. atestačnej skúšky. V našej škole vyučuje slovenský jazyk a biológiu.

Mgr. Dominika Libantová
Po absolvovaní bakalárskeho štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore Dejiny a teória umenia, pokračovala v magisterskom štúdiu na Trnavskej univerzite v Trnave, kde štúdium odboru Dejiny a teória umenia a architektúry úspešne ukončila. Svoju fascináciu umením sa snaží podávať ďalej, preto na našej škole učí predmet Dejiny výtvarnej kultúry a Dejepis. Ďalej organizuje umelecké tábory zamerané na tvorbu vychádzajúcu z dejín umenia, rôzne umelecké workshopy a podobne.

Mgr. Eleonóra Šmídová
Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor matematická analýza. Na MFF UK v Bratislave tiež absolvovala dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti. Má dlhoročnú prax vo vyučovaní stredoškolskej matematiky a informatiky. Počas svojej pedagogickej praxe absolvovala viacero inovačných a aktualizačných vzdelávaní, napríklad Projektové vyučovanie v edukačnom procese, Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole, Interaktívna tabuľa v edukačnom procese. V rámci projektu ESF absolvovala Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách s obsahom : legislatíva a logistika maturitnej skúšky a metodika tvorby didaktických testov. V škole vyučuje predmety matematika a informatika.

Mgr. Veronika Máteová
Po absolvovaní odboru Grafik digitálnych médií, pokračovala a úspešne ukončila štúdium na UMB v BB v odbore Výtvarná edukácia a Učiteľstvo výtvarného umenia. Počas štúdia boli jej práce vystavované na Slovensku a Poľsku. Po skončení školy pracovala ako pedagogička na SŠ v BB, kde vyučovala praktické aj teoretické predmety v oblasti polygrafie, klasickej, počítačovej grafiky a dizajnu. Má široký záber záujmov okrem, prevažne, počítačovej grafiky sa venuje IT technológiám, multimédiám a odbornej literatúre. Na našej škole vyučuje Počítačovú grafiku a prax – Adobe In Design a Navrhovanie a typografiu a je vedúca predmetovej komisie odboru pre Grafický dizajn.

Mgr. Lucia Halimovič
Vyštudovala na UKF v Nitre výtvarné umenie a sociálnu pedagogiku. Vo svojom voľnom čase sa venuje fotografovaniu, grafike a odevnému dizajnu. V minulosti vystavovala svoje fotografické práce pod názvom  Človek, príroda. V budúcnosti plánuje výstavu fotografií portrétov pod názvom Sladké kvety. Spolupracuje ako fotografka pre známy internetový časopis. V škole vyučuje počítačovú grafiku – Adobe Photoshop a Adobe Illustrator.

Dominik Prokop
Po absolvovaní odboru animovaná tvorba na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby sa aktívne venuje filmovej tvorbe, postprodukcií a colorgradingu. Na festivale Animofest v rokoch 2016 a 2017 za svoje študentské filmy získal dvakrát Cenu diváka, čestné uznanie a 3. miesto. Po ukončení štúdia SSUŠAT sa stal zamestnancom Slovenskej národnej galérie, pre ktorú pracoval aj ako lektor výtvarných workshopov. Aktuálne sa venuje prevažne vlastnej tvorbe, strihu, poézii, animácií a pomoci pri rôznych (nielen) nezávislých projektoch. Spolupracoval s viacero Bratislavskými divadlami, alebo aj Bibianou – Medzinárodný dom umenia pre deti. Striedavo pracuje pre niekoľko známych grafických, reklamných a postprodukčných štúdií na reklamných a filmových projektoch najmä zo zahraničia a pomáha pri organizácií festivalu BAB – Bienále animácie Bratislava. V našej škole učí program Adobe After Effects.

Mgr. Adam Frank
Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval učiteľstvo anglického jazyka a filozofie. Počas štúdia pôsobil ako lektor na jazykových školách. V našej škole vyučuje predmet anglický jazyk.

Mgr. Vladimíra Nociarová
Vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a ruský jazyk. Po skončení vysokej školy pôsobila ako koordinátorka stredoškolských zahraničných pobytov a absolvovala štúdium pedagogického minima na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V našej škole pôsobí ako učiteľka anglického jazyka a etickej výchovy.

Mgr. art. Lukáš Freytag
Bakalárske štúdium vyštudoval na Akadémii Umení v Banskej Bystrici v ateliéri grafika -priestor – synergia pod vedením doc. R. Bruna, akad. mal. Magisterský stupeň ukončil na Vysokej škole výtvarných umení u doc. V. Kolenčíka, akad. mal. s odborom voľná a farebná grafika. Venuje sa tradičnej grafike, kresbe, ilustrácií a komiksu s dôrazom na zobrazovanie figúry v priestore. Vystavoval na viacerých skupinových výstavách na Slovensku ale aj v zahraničí ako napríklad Celebrating Print NY 2014. Je držiteľom prvej ceny Egona Schieleho za rok 2017 a má zaradené kresby v troch publikáciách knihy s názvom Figurama. Na našej škole vyučuje figurálnu kresbu.

Mgr. art. Martin Král
Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedre grafiky – ateliér voľnej a farebnej grafiky. Za svoju diplomovú prácu pod názvom Modification bol ocenený Cenou Slovenskej výtvarnej únie na výstave piateho ročníka Bienále voľného výtvarného umenia. Vo svojej tvorbe sa zaoberá prevažne portrétnou maľbou, v ktorej živelným, expresívnym a nekonvenčným maliarskym prejavom zachytáva rôzne premeny a podoby súčasného človeka. Okrem viacerých výstav na Slovensku sa zúčastnil aj medzinárodných výstav v Ostrave, Záhrebe, Bulharsku či New Yorku. Venuje sa tiež kresleniu ilustrácií a storyboardov pre reklamné agentúry, tvorbe grafických návrhov, katalógov, plagátov a bannerov. V súčasnosti je doktorandom na katedre výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, kde od roku 2015 začal vyučovať maľbu a kresbu.

Mgr. Monika Prokšová
Vyštudovala na KU-FF v Ružomberku výtvarnú výchovu a náboženstvo. Za diplomovú prácu z fotografie a psychológie bola ocenená cenou dekana. Pedagogicky pôsobila na ZŠ v Senci. Pracovala pre reklamnú agentúru ako grafik. Ďalej pôsobila vo vydavateľstve Avízo (Burza nehnuteľnosti), STAR production (Slovenka) a Ringier Axel Springer Slovakia (Život) na pozícii grafika a neskôr ako Art director. V našej škole vyučuje Adobe InDesign a náboženskú výchovu.

Mgr. Katarína Lazárová
Po štúdiu Pedagogickej fakulty Komenského univerzity v odbore učiteľstvo výtvarného umenia pokračovala na VŠVÚ v Bratislave, kde absolvovala doplnkové dvojročné štúdium v ateliéri Laboratórium fotografie u prof. Ľuba Stacha. Intenzívne sa zaujíma o klasickú čiernobielu fotografiu. V našej škole vyučuje výtvarnú prípravu a fotografickú tvorbu a prax.

Mrg.art. Erika Daxnerová
Po štúdiu na Škole umeleckého priemyslu v Trenčíne pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave kde minulý rok skončila magisterské štúdium odboru odevný dizajn pod vedením prof. Júlie Sabovej, akad. mal. Má za sebou viacero úspešných projektov na ktorých spolupracovala, momentálne sa naplno venuje značke I’m not a robot, ktorú založila so svojími spolužiačkami z VŠVU. Získali za ňu Cenu rektorky a ocenenie Best Fashion Graduate. Na našej škole vyučuje predmety technológia, konštrukcia a modelovanie strihov a odevnú tvorbu a prax.

Mgr. Staša Samoukovič
Bývala absolventka SŠUPAT v odbore grafický dizajn. Vyštudovala v Bratislave Pedagogickú fakultu UK, odbor výtvarná edukácia. V minulosti pracovala ako fotoeditor pre Bauer Media a pedagogicky pôsobila na bilingválnom gymnáziu C.S. Lewis ako učiteľka dejín umenia v anglickom jazyku. Prevažne sa venuje ilustrácii a grafike v symbolisticko-surreálnej rovine. Na našej škole pôsobí ako koordinátor školských súťaží a vyučuje predmety teória dizajnu, navrhovanie a typografia, výtvarný ateliér a výtvarnú prípravu.

Mgr. Mária Šebová
Vyštudovala umeleckú školu scénického výtvarníctva odbor scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba a výtvarnú edukáciu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pedagogicky pôsobila na základnej škole, základnej umeleckej škole a venovala sa aj deťom s mentálnymi vývojovými postihmi. Popri pedagogickej činnosti sa venuje kresbe, maľbe, soche a šperku. V našej škole vyučuje predmety ako navrhovanie, typografia a výtvarná príprava.

Mgr. art. Róbert Szabó ArtD.
Študoval na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde absolvoval aj doktorandské štúdium, ktoré ukončil dizertačnou prácou na tému: Zvukové majstrovstvo v digitálnom prostredí. Pracoval ako zvukový majster v Slovenskom rozhlase, neskôr v Slovenskej televízii a v rôznych postprodukčných spoločnostiach. V súčasnosti sa okrem zvuku venuje  aj obrazovému strihu v STV. Ako zvukár alebo strihač spolupracuje na rôznych televíznych reláciách, animovaných filmoch a študentských filmoch. V našej škole vyučuje Zvukovú dramaturgiu filmu (ZDF), softvér Samplitude a filmový strih v programe Canopus Edius.

Mgr. art. Sonia Gallo
Absolventka Katedry Dokumentárnej tvorby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Režisérka dokumentárnych filmov – Čo po nás zostane (2016) zúčastneného na EtnoFilm Čadca 2016 a Filmovom festivale Folklór a tradície 2017, na ktorom film získal Osobitnú cenu poroty. O rok neskôr Filmový festival Cinematik uviedol tiež dokumentárny film eL (2018). Vo svojom voľnom čase sa venuje tvorbe krátkych videí a akvarelovej ilustrácii. V našej škole vyučuje obrazovú tvorbu, audiovizuálnej techniky, projekcie a rozbory, dejiny filmu, ateliér audiovizuálnej tvorby.

Mgr. Lena Magulová
Po dosiahnutí bakalárskeho titulu pokračuje v štúdiu Audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Zaujíma sa najmä o angažovaný, dokumentárny, experimentálny či nenaratívny film, presah filmu a výtvarného umenia, intermédiá alebo film v galerijnom priestore. V minulosti pracovala v najmenšom bratislavskom kine Foajé, stážovala na košickom Art Film Feste a v redakcii webovej stránky Katedry audiovizuálnych štúdií VŠMU či prednášala lektorské úvody vo filmovom klube Lumière v Bratislave. V súčasnosti pravidelne publikuje na domácich webových (Kinečko) i printových (Film.sk) filmových platformách. Na našej škole vyučuje dejiny slovenskej a svetovej kinematografie.

Mgr. Adela Jančiová
Na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v aprobácii slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra. Počas štúdia dvakrát absolvovala jazykovú stáž na Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve. Počas predchádzajúcej pedagogickej praxe získala z MPC osvedčenia o ukončení vzdelávania pre učiteľov s názvami: Interaktívna tabuľa v práci učiteľa; Využívanie IKT v práci učiteľa a Učiť moderne, inovatívne, kreatívne. V našej škole vyučuje slovenský jazyk a literatúru, etickú výchovu a občiansku náuku. Na starosti má aj školskú knižnicu.

Mgr. Tomáš Batík
Vyštudoval učiteľstvo v kombinácii predmetov anglický jazyk – dejepis na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Od jej ukončenia sa dlhé roky až dodnes neprestajne venuje učeniu predovšetkým angličtiny, z ktorej má okrem štátnej skúšky aj Cambridge Certificate of Proficiency in English. Na našej škole vyučuje angličtinu a dejepis.

Ing. Bc. Anna Šúňová, Phd. Ing.PAED-IGIP, DBA
Je absolventkou inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Strojárske technológie a materiály na Technickej univerzite v Košiciach a absolventkou doktorandského štúdia na Fakulta vrcholového manažmentu na Vysokej škole Manažérskej vo Varšave. Od roku 1997 pracovala na odborných pozíciách v hutníckej spoločnosti U. S. Steel Košice, kde sa venovala predovšetkým oblasti informačných technológií ako programátorka, analytička a administrátorka. Od roku 2016 je držiteľkou titulu Medzinárodný učiteľ odborných predmetov. Absolvovala niekoľko zahraničných pobytov so študentami v Anglicku (Portsmouth, Londýn), v Belgicku (Brusel), Švédsku (Göteborg, Visby) vďaka programu Erasmus. Dohovorí sa anglicky, nemecky, španielsky a swahilsky. Má skúsenosti so širokým okruhom grafických, animačných a video programov pre rôzne oblasti. Na našej škole vyučuje predmety Počítačová animácia a prax, Informatika, Tvorba webstránok a Ekonomika.

Mgr. art. Martin Levinne
Martin Levinne študoval grafiku na prestížnom Art Institute v Los Angeles. Pracoval ako grafický dizajnér, art director v reklame a v médiách a ako fotograf v slobodnom povolaní. Jeho klientmi sú filmové štúdiá Miramax, Sony Pictures, Warner Bros, Columbia, televízne spoločnosti MTV, HBO, VH1. Publikoval napríklad v časopisoch Rolling Stone, New York Times, Washington Post, Reuters, Spiegel, Stern. Fotil pre značky Guess, Prada a Speedo. Svoje fotografie prezentoval na samostatných i kolektívnych výstavách v USA, v Japonsku i v Európe. Za svoju tvorbu získal mnoho ocenení. Je autorom cyklov Anjeli a Všetko je inak. Fotí čiernobiele aj farebné portréty, série, fotografie z ciest, usporadúva individuálne workshopy, píše zaujímavé blogy a chystá vydanie svojich fotografií v knižnej podobe. Žije a tvorí striedavo v Los Angeles, Bratislave a Prahe. V našej škole učí fotografickú tvorbu a prax.

Bc. Šimon Domček
Absolvoval stredoškolské vzdelanie v zahraničí v programe International Baccalaureate, so špecializáciou na figuratívnu maľbu.
Následne študoval na VŠMU odbor hraná réžia, neskôr odbor dokumentarna réžia. Spolupracuje externe s RTVS, či už ako kameraman, strihač alebo režisér. Pre TV LUX pracuje externe ako kameraman a scenárista. V súčasnosti pripravuje svoj režijný celovečerný hraný debut: 33KROKOV- v produkcii PUNKCHART FILMS. Na našej škole vyučuje predmety Audiovizuálna technika a Videotvorba.

Mgr. art. Štefan Kubovič
Vyštudoval VŠVU Bratislava – odbor voľná grafika. Samostatné výstavy: Riverum of book – Pittsburgh, USA, Coup De Lune, Paríž, Francúzsko, Art Zwieg, Nemecko, Cafe SNG – Bratislava, Galéria Medium – Bratislava a iné miesta na Slovensku. Získal ocenenia: 2. miesto o najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2000 a 1. miesto za najkrajšiu pečiatku na Slovensku za rok 2004. Pôsobil 10 rokov v reklamných agentúrach. Venuje sa voľnej grafike, maľbe, grafickému dizajnu, známkovej tvorbe. Vyučuje predmet navrhovanie, typografia, výtvarná príprava a teória grafického dizajnu.

Bc. Monika Mahútová
v súčasnosti študuje na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, odbor scenáristika a réžia hraného filmu. V minulosti sa venovala teórii filmu a filmovej kritike. V našej škole vedie ateliér audiovizuálnej tvorby.

Ján Drobný
Venuje sa počítačovej animácií a grafike po absolvovaní študijného programu – Univerzita animovanej tvorby. Pracoval na projekte EÚ Big Picture Network, interaktívnom projekte „We are one body.“ Absolvoval náročné školenie motion capture – druhý stupeň, ktoré realizovala v našej škole britská firma Vicon. Vo voľnom čase jazdí ako spolujazdec v seriáli Rally SR vo farbách školy. V našej škole vyučuje predmet počítačová animácia 3D Studio MAX.

Mgr. Dušan Blahút PhD.
Ukončil fakultu masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde v súčastnosti pôsobí ako pedagóg. 3D animácií a vizualizácií, ako aj grafike sa venuje už viac ako 20 rokov. Vytvoril a spolupracoval na viacerých televíznych reláciach, videoklipoch, reklamných spotoch a zvučkách. Absolvoval náročné školenie motion capture, ktoré realizovala v našej škole britská firma Vicon. Vyučuje predmet počítačová animácia, program 3D Studio MAX, after effect a motion capture.