Odevný dizajn

Prihláška

Kód školy: 036 068 284

slider-nanasuskolu

Odevný dizajn 8610 M je zameraný na osvojenie si pracovných postupov vo výtvarnej, grafickej a odevnej tvorbe, s cieľom čo najširšieho uplatnenia v praxi. Žiaci sa počas štúdia venujú najprv historickým technológiám spracovania materiálov a neskôr súčasnému dizajnu odevov. Okrem kreslenej a virtuálnej vizualizácie sa žiaci učia aj praktickej realizácii svojich návrhov, čo je dôležité pre porozumenie konštrukcie odevu a správanie sa rôznych materiálov v reálii. Náš absolvent – návrhár je schopný si svoj kreatívny návrh aj sám zrealizovať a prakticky predviesť. Počas štúdia žiaci ďalej získajú vedomosti z dejín výtvarnej kultúry a odievania, konštruovania strihov, odevnej praxe a osvoja si princípy výtvarnej a grafickej tvorby. Učebný plán je flexibilne aktualizovaný a prispôsobený súčasným trendom a technickému vývoju v odbore. Dôraz sa kladie na zvládnutie grafických programov balíka Adobe Design Premium – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, ktoré slúžia pre komplexné grafické využitie a vizualizáciu návrhov. Absolventi na profesionálnej úrovni zvládajú prácu odevného návrhára; od inšpirácie, cez návrh dizajnu a použitých materiálov, až po samotnú realizáciu odevu. Okrem toho dokážu, vďaka znalostiam grafických programov, zrealizovať mediálne produkty a propagačné materiály na podporu vlastnej prezentácie. Cieľom štúdia odevného dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na odevných a textilných dizajnérov uplatňujúcich sa v praxi, a to v divadle, filme, televízii, napr. ako kostýmový výtvarník, scénograf, módny návrhár… Nemenej dôležitým cieľom je aj osvojenie si procesu tvorby grafických a mediálnych produktov s využitím najnovších technológií, čo výrazne rozšíri možnosti uplatnenia absolventov a ich schopnosť kompletnej realizácie zákazky pre reálneho zákazníka.

 

 

Garanti študijného odboru odevný dizajn

 

Prehľad povinných vyučovacích predmetov

Všeobecnovzdelávacie predmety:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova / Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Biológia
9. Informatika

 

Odborné predmety:

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Ekonomika
3. Dejiny odievania
4. Výtvarná príprava
5. Odevný dizajn
6. Technológia
7. Konštrukcie a modelovanie odevov
8. Počítačová grafika
9. Digitálna fotografia
10. Výtvarný ateliér