Obrazová a zvuková tvorba

Prihláška

Kód školy: 036 068 284

Kamera, zvuk, strih

Študijný odbor 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih je zameraný na prípravu absolventov pre aktuálne potreby mediálneho priemyslu. Ponúka potrebné odborné vedomosti a znalosti výtvarnotechnického zamerania práce s kamerou, zvukom a strihom. Žiaci sa učia ovládať profesionálne počítačové programy, potrebné pre spracovanie obrazu a zvuku – Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut, Adobe Audition, Adobe After Effects, Pro Tools…. Súčasťou štúdia je zvládnutie zvukovej tvorby od nahrávania primárneho zvuku až po výsledný zvuk, osvojenie si práce s mikrofónom, možnosti počítačového spracovania zvuku a ich aplikáciou na konkrétne filmy. V obrazovej tvorbe ide o prácu s kamerovou technológiou v rôznych žánroch, prácu so svetlom, hĺbkou, farbou a pohybom. Dôraz sa kladie na zručnosti v profesionálnom prostredí, ako kameraman s autorským prístupom. Strihová skladba sa zameriava na filmovú dramaturgiu a komerčnú audiovizuálnu tvorbu. Cieľom štúdia je podnietiť vnímavosť na hudobno-obrazové vzťahy, ako formotvorné prvky chápania filmového diela a celkové zvládnutie dramaturgie audiovizuálnej tvorby. Dôležitá je tu výchova k umeleckému tvorivému mysleniu a originálnosti.

Naša škola ponúka svojim študentom možnosť využívať multilicenciu ADOBE aj vo svojich domácich počítačoch ZADARMO!

 

 

Garanti študijného odboru obrazová a zvuková tvorba

 

Prehľad povinných vyučovacích predmetov

Všeobecnovzdelávacie predmety:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova / Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Biológia
9. Informatika

 

Odborné predmety:

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Ekonomika
3. Dejiny filmu, rozhlasu a televízie
4. Dramaturgia a scenáristika
5. Projekcie a rozbory
6. Výtvarná príprava
7. Výtvarný ateliér
8. Obrazová tvorba
9. Zvuková tvorba
10. Audiovizuálne techniky
11. Fotografická tvorba a prax
12. Počítačová grafika a prax
13. Ateliér audiovizuálnej tvorby
14. Adobe After Effects