Fotografický dizajn

Prihláška

Kód školy: 036 068 284

slider-nanasuskolu

Fotografický dizajn 8606 M je program, kde si študenti počas štyroch rokov štúdia osvoja pracovné a tvorivé postupy digitálnej aj analógovej fotografie. Osvojuje si technológiu, tvorbu a spracovanie fotografického obrazu, funkcie fotografickej tvorby a videotvorby, získava danosti k vytváraniu diel z uvedených odborov (napr. video dokument, reklamnú, technickú, dokumentárnu, resp. inscenovanú fotografiu), až po zvládnutie autorského diela. Súčasťou štúdia je zvládnutie programového balíka Adobe Creative Cloud – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects a pomocou nich realizovať zadané úlohy a vlastné návrhy na profesionálnej úrovni. Dokážu vytvárať produkty fotografického, ale aj grafického dizajnu pomocou fotografických prístrojov a počítačových programov. Orientujú sa aj v tvorbe reklamy, v jej fotografickej, grafickej aj mediálnej forme, sú oboznámení s históriou fotografie a s momentálnymi fotografickými trendmi. Vedia využívať fotografické výrazové prostriedky, ako nástroj k realizácii svojich mediálnych predstáv. Cieľom štúdia fotografického dizajnu je osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na fotografov uplatňujúcich sa v oblasti tvorby fotografického dizajnu. Ide o komplex nielen kreatívnych a esteticky vyvážených produktov ale aj schopnosť kompletnej realizácie pre reálneho zákazníka.

Naša škola ponúka svojim študentom možnosť využívať multilicenciu ADOBE aj vo svojich domácich počítačoch ZADARMO!

 

Všeobecnovzdelávacie predmety:

1. Slovenský jazyk a literatúra
2. Anglický jazyk
3. Občianska náuka
4. Etická výchova / Náboženská výchova
5. Dejepis
6. Matematika
7. Telesná výchova
8. Biológia
9. Informatika

 

Odborné predmety:

1. Dejiny výtvarnej kultúry
2. Ekonomika
3. Vývoj a dejiny fotografie
4. Fotografická tvorba a prax
5. Počítačová grafika a prax
6. Výtvarná príprava
7. Výtvarný ateliér
8. Figurálne kreslenie
9. Videotvorba
10. Adobe After Effects